Description

Fan industry: fan volute, fan blade, fan guide plate, fan front and rear end guard plate, fan grinding strike plate and other easy to wear parts.